politiet blitt kongelig?

politiet i Tønsberg tror tydeligvis uniformen gjør dem kongelig. 

da de ble varslet om en skadet katt i veikanten bestemte de seg for å avlive den ved å kjøre på den. sjokkerte vitner så på at politibilen kjørte over katten 2 ganger før den døde.

politiet forsvarer seg med at eieren hadde bedt dem ta liv av katten der, og at det ikke var mulighet for å bruke skytevåpen. politiet burde ha tatt ansvar å kjørt katten til dyrlegen eller fått en dyrlege til å komme til stedet. loven er egentlig ganske klar på dette.

§ 12. Avliving

       Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Den som benytter bedøvings- eller avlivingsutstyr, skal påse at dette er egnet og vedlikeholdt.

       Dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt, skal bedøves før avliving. Bedøvingsmetoden skal gi bevissthetstap, og dyret skal være bevisstløst fra før avlivingen påbegynnes og til døden inntrer. Krav om bedøving før avliving gjelder ikke hvis dyret avlives med en metode som gir umiddelbart bevissthetstap. Etter at avliving er utført, skal det påses at dyret er dødt.

       Avliving i nødstilfelle skal i størst mulig grad skje i samsvar med første og andre ledd.

       Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement.

       Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til miljø, utstyr og håndtering i forbindelse med avliving av dyr. Kongen kan gjøre unntak fra bestemmelsene i andre ledd for andre dyr enn landdyr og sjøpattedyr.

§ 4. Hjelpeplikt

       Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart.

       Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

       Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren.

       Bestemmelsen i første og andre ledd gjelder tilsvarende for den som påfører dyr skade, men vedkommende kan ikke kreve dekning av staten for utgifter til hjelpetiltak.

       Kongen kan gi nærmere forskrifter om dekning av utgifter.

§ 3. Generelt om behandling av dyr

       Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

LEGG SPESIELT MERKE TIL PUNKT 3

1 kommentar

Siste innlegg